Monsieur Privé en la inauguración del espacio creativo "Rosas Crafts" de Barcelona.

El contexto social, económico y cultural en el que se encuentra nuestra sociedad a día de hoy ha contribuido a la recuperación del valor añadido que aporta al individuo integrar lo artesanal, lo único y lo exclusivo en la cotidianidad de su día a día.

Este hecho ha obligado a muchos de los hasta ahora denominados "oficios perdidos" a volver a abrirse un hueco en el mercado gracias a la ferviente demanda de productos artesanales.

Den sosiale, økonomiske og kulturelle konteksten som vårt samfunn er i dag har bidratt til utvinning av merverdi til den enkelte integrere-laget, unike og eksklusive i sin hverdag.

Dette har tvunget mange av de hittil kalt "tapte arbeidsplasser" til re-åpne et gap i markedet takket være den brennende behov for kunsthåndverk.

Dejando de ser una actividad laboral destinada exclusivamente a maestros artesanos y aprendices, cada día son más los que deciden sumarse y apostar por la cultura del "Hazlo tu mismo".

El interés y el entusiasmo mostrado por los más jóvenes de nuestra comunidad ha puesto en evidencia la falsa creencia popular que durante décadas ha hecho creer que son actividades dirigidas tan sólo a personas mayores.

Bortsett fra å være en arbeidsaktivitet bare ment å dyktige håndverkere og lærlinger, hver dag og flere mennesker velger å delta og satse på kultur "Gjør det selv".

Interessen og entusiasmen vist av de yngre medlemmene av vårt samfunn har vist populær misforståelse at i flere tiår har blitt ledet til å tro at de er aktiviteter for eldre bare.
---
En respuesta a la falta de puntos de encuentro donde transmitir el "saber hacer" y el conocimiento necesario para poder llevar a cabo y desarrollar este tipo de actividades nace "Rosas Crafts" un taller de oficios artesanos dotado de las herramientas y la tecnología necesaria para recuperar el noble arte del trabajo bien hecho por y para uno mismo.

Som svar på mangelen på møteplasser som formidler "know how" og kunnskap er nødvendig for å gjennomføre og utvikle denne type aktivitet er født "Roses Crafts" en håndverk workshop utstyrt med de verktøyene og teknologien som trengs for å gjenopprette den edle kunsten godt utført arbeid av og for seg selv.
--------
Su oferta es muy amplia y se adapta a todo tipo de perfiles creativos. 

Para aquellas personas que no dispongan de un espacio propio donde poder desarrollar su actividad, "Rosas Crafts" ofrece la posibilidad de alquilar sus espacios por horas. 

Aquellos que quieran mejorar su inglés de forma amena y divertida podrán hacerlo durante la hora del "Kitting Cafè" un aliciente diario para trabajar non - stop donde la única lengua permitida es el inglés.

Tilbudet er svært bredt og tilpasser seg alle typer kreative profiler.

For dem som ikke har sin egen plass der de kan utvikle sin virksomhet, "Roses Crafts" tilbyr muligheten til å leie din plass på timebasis.

De som ønsker å forbedre sin engelsk på en underholdende og moro kan gjøre det i løpet av tiden "kitting Cafè" et insentiv til å arbeide daglig non - stopp der det eneste tillatte språk er engelsk.
---
Cada jueves los alumnos inscritos podrán participar en las originales "Crafting Hours" sesiones inspiracionales y lúdicas impartidas por personajes conocidos del ámbito del cine, la televisión, la música o el arte.

Hver torsdag registrert studenter kan delta i den opprinnelige "Crafting Hours" inspirerende og rekreasjon økter undervist av kjente personligheter innen film, tv, musikk eller kunst. 
-----

Su compromiso social va más allá de lo creativo y pretende llegar a todo tipo de públicos mediante colaboraciones ocupacionales que permitirán a los más desfavorecidos promocionar su trabajo bajo el sello "Made in Barcelona" estando presentes en los escaparates de conocidos establecimientos de la Ciudad Condal y en grandes hoteles.

Imágenes cortesía de Lluís Soteras para Rosas Crafts.

Hans samfunnsengasjement går utover den kreative og har som mål å nå alle målgrupper gjennom samarbeid yrkesmessig aktivere vanskeligstilte fremme sitt arbeid under merkelappen "Made in Barcelona" å være til stede i vinduene i kjente etablissementer i Barcelona og i store hoteller.

Bilder gjengitt med tillatelse fra Lluís Soteras for Roses Crafts.
----